close
تبلیغات
موسسه ماد دانش پژوهان - صفحه 4
close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
loading...
YourAds Here YourAds Here

موسسه ماد دانش پژوهان

بازدید : 14
سه شنبه 7 خرداد 1398 زمان : 18:53

يكي از اهداف نگارش هر پايان نامه، در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است.

پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها، مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بر كارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج، بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و ماخذ و چكيده پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استاد مشاور (در صورت داشتن) تنظيم و تدوين مي شود.

رعايت اين تذكرات از جانب دانشجويان براي رعايت هماهنگي بين پايان نامه ها الزامي است. موضوعات هر پايان نامه را با توجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي نمود:

 • فرم زركوب روي جلد فارسي (در صورتي كه ارائه پايان نامه به صورت مجلد باشد)
 • فرم داخل جلد به فارسي
 • بسم الله الرحمن الرحيم
 • تقديم (اختياري مي باشد)
 • چكيده پايان نامه به فارسي
 • تقدير و تشكر ( اختياري مي باشد)
 • فهرست مطالب
 • فهرست اشكال
 • فهرست جداول
 • متن پايان نامه
 • نتايج و تحقيقات آتي
 • پيوست ها (ضميمه 1، ضميمه 2، ....)
 • مرجع ها و ماخذها
 • چكيده پايان نامه به انگليسي
 • فرم داخل جلد به انگليسي

ترتيب درج مطالب پايان نامه

الف) برگ هاي ابتداي پايان نامه

برگ اول (فرم داخل جلد به فارسي): اين قسمت بايد دقيقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد.

برگ دوم: بسم الله الرحمن الرحيم

برگ سوم (تقديم): در صورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتي و يا... تقديم نمايد، كه در اين صفحه درج مي گردد.

برگ چهارم (چكيده): هر پايان نامه بايستي با چكيده آغاز گردد كه شامل بحث پيرامون موضوع پايان نامه، شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي است. دانشجو موظف است اين چكيده را به زبان فارسي تهيه و در اين برگ از پايان نامه درج نمايد.

برگ پنجم (تقدير): دانشجو مي تواند در صورت تمايل در اين صفحه از كساني او را در تهيه پايان نامه ياري نموده اند تقدير نمايد.

برگ ششم (فهرست مطالب): دانشجو بايستي فهرست مطالب كه همراه با شماره صفحه مربوطه در اين قسمت درج نمايد.

دانشجو بايد پس از درج فهرست مطالب پايان نامه، فهرست اشكال را به صورت جدا از فهرست مطالب درج نمايد.

دانشجو بايد پس از درج فهرست اشكال پايان نامه، فهرست جداول را به صورت جدا از فهرست اشكال درج نمايد.

ب) پس قرار گرفتن مطالب فوق به ترتيب، متن پايان آغاز مي گردد.

مقدمه: اين قسمت شامل هدف هاي مورد نظر در پايان نامه، روش ها و نحوه انجام تحقيق و نتايج حاصل از آن باشد. اغلب منابع مروري (Literature Review) نيز در اين قسمت انجام مي پذيرد. همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشور توصيه مي شود.

توضيح ساختار پايان نامه با ذكر مختصر از مطالبي كه در فصل هاي مختلف آورده شده است ضروري است.

فصل ها: متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان با يك مقدمه كوتاه آغاز و با يك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هر فصل بايد به شكلي كه در بخش بعدي در باره آن توضيح داده خواهد شد شماره گذاري گردد.

بنا به نظر دانشجو و تاييد استاد راهنما مطالب مختلف پايان نامه در چند فصل مختلف دسته بندي مي گردد. در فصل آخر بايستي به نتايج بدست آمده، بحث و پيشنهادات لازم پرداخت.

فصل آخر: فصل آخر بايد با توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد. مقايسه نتيجه هاي بدست آمده با هدف هاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. در ضمن ارائه دهنده پايان نامه در اين فصل به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي، به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.

ج) پيوست ها

پس از اتمام مطالب پايان نامه پيوست ها قرار مي گيرند. قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي (data) غير ضروري، برنامه نرم افزاري و يا چگونگي بدست آوردن معادلات رياضي باشد، چنين مطالبي بايد در پيوست آورده شود.

د) مراجع و ماخذ ها

پس از اتمام بخش پيوست ها، بايد مراجع درج گردد. به طور كلي چنانچه براي مطلبي از منبعي استفاده شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامي مي باشد. در اين گونه موارد مطلب بين دو گيومه نوشته مي شود و بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج مي گردد كه در داخل آن شماره منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان نامه قرار مي گيرد. مثلاً پانزدهمين منابع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه در داخل گيومه اينگونه آورده مي شود: [15]

گاهي اوقات در نقل خلاصه، يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي شود كه در اين گونه موارد به شرح زير اقدام مي كنيم :

علي رياضي [ ]، آرايش كنترل آداپتو را تنها راه حل كنترل سيستم هاي ربات مي داند.

ه) برگ هاي انتهاي پايان نامه

برگ ماقبل آخر (چكيده انگليسي پايان نامه): چكيده پايان به انگليسي ترجمه همان چكيده فارسي مي باشد كه در ابتداي پايان قرار گرفته است.

برگ آخر (فرم انگليسي ): اين برگ بايستي دقيقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد.

شماره گذاري و ارائه منابع

شماره گذاري متن:

صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم الله الرحمن الرحيم، شماره گذاري نمي شوند. صفحات بعدي به ترتيب حروف ابجد شماره گذاري مي گردند. شماره گذاري با عدد از مقدمه و تا انتهاي پايان نامه (پيوست ها) ادامه خواهد داشت. در شماره گذاري اعداد بايد در وسط و پايين صفحه قرار گيرند.

شماره گذاري روابط رياضي :

هر رابطه و يا معادله رياضي به وسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل مي باشد. مثلاً رابطه چهارم در فصل پنجم را به صورت زير بايد نشان داد:

(4-5)

شماره گذاري جداول و نمودارها:

در هر فصل هر جدول (شكل) با درج شماره فصل شكل (جدول) درآن فصل شماره گذاري مي شود. سپس موضوع شكل (جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول 3- 2 (فصل دوم شماره 3) به صورت زير شماره گذاري مي گردد

جدول (شكل) 3-2- پاسخ سيستم با كنترل آداپتيو

ارائه منابع:

1- نويسنده

2- عنوان مقاله

3- منابع: كنفرانس، ژورنال علمي و...

4- صفحات

5- سال انتشار

- S. Nicosia and P. Tokei "Model Reference Adaptive Control Algorithms for Industerial Robots" Automatica vol. 20, No. 5, pp. 635-644(1984).

در مورد كتاب:

1- نويسنده

2- عنوان كتاب

3- ناشر

4- سال انتشار

J.J Craig, (Introduction to Robatics : Mechanics and Control,) Addison Wesley. 1986.

چگونگي تايپ پايان نامه:

در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير لازم مي باشد:

1- تمامي پايان نامه بايد با يك فونت تايپ شود.

2- تمامي متن پايان نامه، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده بايد به وسيله كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس پذيرفته نمي شود.

3- تمامي جداول و نمودارهاي بايد كامپيوتري باشد.

4- حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه 3 سانتي متر و حاشيه هاي بالا و پايين نيز بايد 5/2 سانتي متر باشد. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت هاي پايان نامه نيز مي باشد.

5- توصيه مي شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در هر دو روي كاغذ انجام شود

توصيه ها:

1- جملات متن حتي الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد.

2- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي، در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده، ماخذ يا شماره منبع مشخص گردد. اين شماره در داخل قلاب نوشته شود. [ ]

3- كليه واحد ها در سيستم SI داده شود. كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي SI مانعي ندارد.

4- حتي الامكان از علامت هاي استاندارد استفاده شود. در غير اينصورت در اولين صفحه بعد از چكيده علامت هاي به كار رفته تعريف شوند.

5- در صورتي كه تصويري به صورت كپي در پايان نامه ارائه شده است بايد كاملاً واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.

6- به طور كلي اهميت پايان نامه صرفاً به نوآوري نگارنده بستگي دارد. لذا از مطالب تكراري، كلاسيك و متعلق به ديگران فقط به صورت اختصار كمك گرفته شود.

7- نوشتن برنامه هاي كامپيوتري به طور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و تنها ذكر قسمت هاي مهم و احتمالاً تغييراتي كه در برنامه اصلي كامپيوتر به علت موضوع مورد بحث پايان نامه پيش آمده كافي است. اين مهم حداكثر از (2 يا 3) صفحه نبايد بيشتر باشد.

8- كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع A4 انتخاب شود.

9- تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد.

دانشجويان بايستي دو CD حاوي پايان نامه با فرمتي كه در باره آن توضيحات لازم داده شده است(در ادامه نمونه اي از آن آورده شده است)، با فرمت PDF به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه دهند تا پس از تائيد استاد راهنما به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال گردد.

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

بازدید : 11
شنبه 4 خرداد 1398 زمان : 18:55

فلسفه انتخاب مقاله بیس از آن جا نشات می گیرد که قبل از انتخاب موضوع، مقاله پایه ای در نظر گرفته شود که ساختار آن پژوهش را از ابتدا تا انتها مشخص کرده باشد. یک مقاله بیس خوب به پژوهشگران کمک می کند تا برای مشخص کردن ساختار و طرح پژوهش یا مقاله خود از آن استفاده کنند.

در واقع یک مقاله بیس مناسب مشکلات احتمالی در هنگام نگارش طرح پژوهشی و پروپوزال، پایان نامه یا مقاله را برطرف خواهد کرد. یک مقاله بیس مناسب یک مرجع دست اول به شمار می رود که روند حل یک مسئله را مشخص ساخته و حل یک معما را برای پژوهشگر راحت تر کرده است. در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در هنگام ارائه عنوان پژوهش، پژوهشگران ملزم به ارائه مقالات بیس یا پایه نیز می باشند.

چرا که مقاله بیس ساختار و روال فرایندی یک پژوهش را مشخص کرده است. اما یکی از مشکلاتی که برای پژوهشگران در هنگام انتخاب مقاله بیس رخ می نماید نداشتن سنجه ها و ملا ک های دقیق برای انتخاب یک مقاله بیس مناسب است.

برای یافتن مقاله پایه مناسب و کارا بهتر است جستجوی خود را حساب شده و با مهارت کافی انجام دهیم تا به نتیجه مطلوب تری برسیم. در واقع برای انجام این کار مقدمات و ملزوماتی هست که بهتر است لحاظ شوند. توجه به تک تک کلید واژه ها در عنوان جستجو ضرورت دارد و گاهی کلمات کلیدی معادل هم می توانند جایگزین کلمات اصلی در جستجوی ما باشند.

ترکیب کلمات کلیدی با هم به طور درست و موثر نکته دیگری است که باید توجه کافی به آن لحاظ شود و در واقع نوع ترکیب بندی روی نتیجه جستجوی ما موثر است.

موتور جستجوی انتخابی می تواند موتورهای مختلفی باشد از جمله google و bing و...و نتایج این جستجوها در موتورهای مختلف الزاما یکی نیستند. نوع جستجو و مهارت وب گردی خود نکته ظریف دیگری است.

تسلط شما به مبحث مورد جستجو و کلید واژه های آن از دیگر مهارت های موثر این مقوله است. کنجکاوی زیاد و دقیق و مشورت با اصحاب فن در مورد کلید واژه های مورد جستجو بسیار مفید و سودمند است. تسلط به زبان انگلیسی یا زبانی که در بستر آن وب گردی می کنید نیز مبحث خیلی مهمی است. تیز بودن چاقوی شما همان به روز بودن ابزارهای سخت افزاری و نر افزاری شماست که بهتر است در این مورد با آن تعارف نکنید و حتما چاقوی شما تیز باشد.

در ذیل اشاره ای به سنجه ها و ملاک های مناسب برای انتخاب مقاله پایه خواهیم داشت:

۱- ابتدا به این نکته توجه کنید که مقالاتی را باید انتخاب کنید که در پایگاه های علمی معتبر آرشیو شده باشند. اشتباهی که برخی از پژوهشگران مرتکب می شوند این است که با مراجعه به گوگل یا وب سایت های غیر معتبر به دنبال مقاله بیس گشته و به سرعت یک مقاله نامطلوب و غیر علمی را به عنوان مقاله پایه انتخاب می کنند. باید به این نکته اشاره کنیم که اساتید و گروه های آموزشی شما به خوبی به پایگاه های معتبر آشنا هستند و در صورتی که مقالات از این پایگاه ها نباشند آن ها را نخواهند پذیرفت. حتما مقالات بیس خود را از پایگاه های معتبری همچون:

Science Direct

IEEE

Springer

Cambridge Journals

Emerald

JSTOR

و یا همانند آن ها، انتخاب فرمایید.

۲- عنوان مقاله ای که انتخاب می کنید نباید حداقل در پژوهش های داخلی به صورت مقاله یا پایان نامه انجام شده و ثبت شده باشد. برای این کار بعد از انتخاب عنوان به سایت ایران داک و حتی گوگل مراجعه کنید و عنوان خود را در آنجا چک کنید تا قبلا کار نشده باشد.

۳- حتما به سال نشر مقاله بیس توجه کنید. مقاله ای را انتخاب کنید که حداکثر دو سال با زمان فعلی فاصله داشته باشد . به عبارت دیگر سال مقاله بیس هرچه قدر جدیدتر باشد امکان پذیرش آن از سوی استاد راهنما و مشاور بیشتر خواهد بود.

۴- حتما به این نکته توجه کنید که داده های مقاله بیس انتخابی در داخل کشور نیز قابل گردآوری باشد یا امکان انجام آن در داخل نیز وجود داشته باشد. برای این کار دقت کنید داده های مقاله یا در دسترس می باشد و یا اینکه به لحاظ ساختار امکان انجام آن در ایران وجود داشته باشد.

۵- در رشته هایی که گردآوری داده ها با پرسشنامه صورت می گیرد سعی کنید پرسشنامه ها در مقاله ضمیمه شده باشد یا اینکه پرسشنامه های استفاده شده در مقاله بیس از مقالات دیگر قابل استخراج باشد. یعنی به شکلی نباشد که پرسشنامه های مقاله بیس به هیچ وجه یافت نشود.

۶- فرایند طی شده در تحقیق یعنی اهداف، مدل مفهومی، نحوه شبیه سازی، نرم افزار استفاده شده و نحوه گردآوری داده ها در مقاله مشخص شده باشد. این کار طی فرایند پژوهش را برای شما آسان و ممکن خواهد کرد و از مشکلات متعدد رها خواهد ساخت.

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

بازدید : 6
شنبه 4 خرداد 1398 زمان : 18:54

مقاله بیس به پژوهشی معتبر، جدید و استاندارد گفته می شود که قبلا توسط پژوهشگر یا پژوهشگران دیگری در سطح یک مقاله علمی انجام شده است و می تواند پایه و اساس یک پژوهش علمی معتبر قرار گیرد.

مقالات بیس به دلیل برخورداری از ساختاری کامل از نظر پژوهشی می توانند پژوهشگر را در انجام مراحل تحقیق خود راهنمایی نمایند و به عنوان نقشه راهی برای وی باشند. از آن جایی که در مقاله بیس پژوهشگر مدل تحقیق و متغییر های تحقیق را می ببیند به راحتی می تواند به منابع ارزشمندی که پژوهش گر قبلی از آن ها استفاده کرده دست یابد. حتی با در اختیار داشتن مدل تحقیق می توانید نام پایان نامه خود را کمی متفاوت تر از عنوان مقاله ای که مدل تحقیق شما در آن است انتخاب کنید .

ویژگی مقاله بیس و انتخاب آن

مقاله بیس باید خصوصیاتی داشته باشد که از طریق آن محقق بتواند به راحتی کارها و روش های تحقیقاتی محققان قبلی را درک کرده و در تحقیق جدید اجرا نماید. از طرف دیگر مقاله بیس باید حتما دارای مدل پژوهشی و فرضیه باشد تا با مطالعه آن بتوان به جزییات کار انجام شده پی برد.

مقاله بیس از چند نظر دارای اعتبار است:

1- قبلا توسط داوران مجله یا ژورنالی که آن را منتشر کرده است مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته است و از این نظر قابل اعتناست.

2- یافته ها و نتایج مقاله بیس انتخاب شده می تواند ارائه کننده ایده های جدید پژوهشی باشد.

در انتخاب مقاله بیس سعی کنید:

1- مقاله بیس انتخابی شما بهتر است جدید باشد زیرا مقاله هایی که تاریخ انتشار آن ها قدیمی است احتمالا بیشتر مورد کاوش قرار گرفته اند (اکثر استادان هم تاکید دارند که تاریخ انتشار مقاله قدیمی نباشد).

2- سعی کنید مقاله ای را به عنوان مقاله بیس خود انتخاب نمایید که دارای مدل مفهومی یا مدل پژوهشی باشد احتمالا شما که اکنون به دنبال یافتن موضوع پایان نامه خود هستید درس روش تحقیق در حوزه علوم انسانی را گذرانده اید در درس مذکور نیز به ساختار مدل در پژوهش ها اشاره شده است.

3- قبلا اشاره شد که بهتر است مقاله شما دارای مدل مفهومی باشد، اگر مقاله ای را انتخاب کرده اید که نویسنده اطلاعات را با پرسشنامه جمع آوری کرده بهتر است سعی کنید در آن سوالات پرسشنامه به نحوی وجود داشته یا اشاره شده باشند. حتی گاهی در صورتی که این بخش به صورت کامل در مقاله شما نباشد می توانید با ارسال ایمیلی به نویسندگان مقاله از آنان درخواست راهنمایی و پرسشنامه نمایید. احتمالا محققان با این روش می توانند اطلاعات بیشتری در خصوص حوزه تحقیقی جمع آوری نمایند.

4- سعی کنید در انتخاب مقاله بیس حتما از سایت ها و پایگاه های علمی معتبر استفاده نمایید.

به طوری کلی مقاله بهتر است داری ویژگی های زیر باشد:

1- مقاله مدل داشته باشد.

2- مقاله دارای فرضیه باشد.

3- فرضیه ها در مقاله در بخش ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفته باشند.

4- روش تحقیق در مقاله موجود باشد.

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

بازدید : 10
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 زمان : 19:28

در زمان فارغ التحصیلی به طور کلی دو نوع مدرک ارائه می شود:

1- گواهی موقت

2- دانشنامه اصلی

شرایط دریافت دانشنامه :

1- گذراندن همه دروس مربوط به سیلابس ارائه شده در رشته مورد نظر

2- مشخص بودن نظام وظیفه (آقایان)

3- انجام تعهد خدمت در ازای آموزش رایگان :

الف) کارکردن در ارگان های مختلف به اندازه تعهد زمانی که متناسب با منطقه آموزشی دوران دبیرستان ، مقدار آن متفاوت است (برای منطقه یک برابر سنوات تحصیلی و برای منطقه دو و سه دو برابر سنوات)

ب) پرداخت هزینه تحصیل رایگان فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری

۴- تسویه حساب وام ها و بدهی ها

ریزنمرات دانشگاهی

مراحل دریافت ریزنمرات در دانشگاه های مختلف، متفاوت است. مثلا دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر و … ریزنمرات ترجمه شده را در پاکت ممهور و پلمپ به دانشگاه مربوطه فرستاده و یا به خود متقاضی تحویل می دهند ولی بعضی از دانشگاه ها تا قبل از تسویه حساب مالی این کار را نمی کنند.

در مورد دانشگاه آزاد، تسویه حساب مالی نیاز نیست ولی ریزنمرات باید به تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برسد. (پیوست بخشنامه وزارت علوم).

نکته مهم : ریزنمرات دانشجویانی که به تازگی فارغ التحصیل شده باشند توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تایید نمی شود مگر اینکه دانشنامه خود را دریافت کرده باشند. در نظر داشته باشید که حداقل سه ماه برای آماده شدن دانشنامه زمان لازم است که در این سه ماه نمیتوان ریزنمرات را برای درخواست پذیرش ارسال کرد. اما در صورتی که هنوز دانشجو هستید، می توانید ریزنمرات خود را از دانشگاه تحویل بگیرید. در نتیجه اگر احتمال دارد که زمان درخواست پذیرش در بازه زمانی همین سه ماه باشد، توصیه می شود که درخواست فارغ التحصیلی ندهید.

تعهد آموزش رایگان و آزادسازی مدرک:

دانشجویانی که از آموزش رایگان استفاده کرده اند بنا بر تعهدی که در روز ثبت نام به دانشگاه داده اند، باید به میزان متناسب با زمان آموزش در کشور کار کنند. برای دانشجویان منطقه یک، شش ماه کار به ازای هر ترم و برای دانشجویان منطقه دو ، یک سال به ازای هر ترم که بدون انجام آن آزادسازی مدرک امکان ندارد.

سه راه انجام تعهد:

1- راه اصلی : انجام کار به میزان متناسب با زمان بهره مندی از آموزش رایگان

2- خرید مدرک : پرداخت هزینه آموزش رایگان

3- دادن درخواست کاریابی : در صورتی که پس از گذشت شش ماه از ارائه درخواست، کار پیدا نشود، تعهد لغو می شود.

شرایط انجام کار :

شرط تایید کار در ایران آن است که همزمان با دوره دانشجویی نباشد، به عبارتی اگر در دوره کارشناسی ارشد مشغول به کار باشید نمیتوان برای آزاد کردن مدرک کارشناسی از آن استفاده کرد.

لازم به ذکر است که دوره سربازی جزو سابقه کار به حساب می آید. نکته دیگر اینکه برای محاسبه سنوات نیازی به ارائه سابقه بیمه نبوده و سابقه کار می تواند در بخش دولتی یا خصوصی باشد. البته بعضی ازدانشگاه ها مدارک دیگری را هم درخواست میکنند.

پرداخت هزینه : بر اساس سال ورود و تعداد ترم ها، مبلغ مورد نظر را منطبق بر جداول زیر تعیین میکنند که باید پرداخت شود و پس از تحویل رسید پرداختی به دانشگاه، دانشنامه طی ۲۰-۳۰ روز آماده می شود. میزان سابقه کار قابل قبول با شرایطی که ذکر شد از میزان تعهد تحصیل می کاهد.

دانشجویان منطقه دو تنها مبلغ دوره کارشناسی خود را دو برابر پرداخت می کنند. هزینه هر ترم تحصیل بستگی به سال ورود به دانشگاه داشته و تا پایان تحصیل ثابت است (جدول)

درخواست کاریابی: دادن درخواست کاریابی باید در زمان مشخصی پس از فارغ التحصیلی باشد (یک سال پس از فارغ التحصیلی). برای این کار، باید به کاریابی مورد تایید وزارت کار مراجعه کرد و تقاضای کار کنید. بعد از شش ماه و عدم یافتن کار، نامه ای مبتنی بر عدم کاریابی در این مدت گرفته و به وزارت کار استان خود مراجعه نمایید. وزارت کار نیز نامه ای به دانشگاه محل تحصیل مبنی بر آزادکردن مدارک بدون دریافت هزینه تحصیل خواهد داد.

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

بازدید : 5
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 زمان : 19:28

انواع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شود:

1- در ازای فعالیت دانشجو به عنوان کار تحقیقی یا تدریس پرداخت می‌شود

2- بدون نیاز به فعالیت این چنینی تحت عنوان جایزه ( Awards ) و عموما به دانشجویان ممتاز پرداخت می‌شود

گروه سومی نیز وجود دارد که در شرایط خاصی ، موضوع خاصی به افراد خاصی اعطا می شوند. زمان و نحوه اعلام دریافت کمک مالی نیز اهمیت زیادی دارد. مثلا اگر پذیرش همراه کمک مالی باشد در نامه قبولی پذیرش نیز ذکر شود، دیگر نیازی به اعلام صورت وضعیت بانکی به سفارتخانه نباشد و یا میزان آن خیلی کم شود. میزان کمک مالی در کشورهای مختلف (با توجه به هزینه‌ها) و دانشگاه‌های مختلف، متفاوت است اما اکثرا برای زندگی دانشجویی کافی است. بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا اجازه ارایه درخواست پذیرش مستقیم از کارشناسی برای دکترا را می دهند. در صورتی که دانشگاه این اجازه را می‌دهد هرگز برای کارشناسی‌ارشد اقدام نکنید.

احتمال گرفتن کمک هزینه برای مقطع کارشناسی ارشد کمتر است و حتی پذیرش در مقطع ارشد سخت تر است. بنابراین در صورت امکان حتما برای دکترا اقدام کنید. چنانچه بعد از شروع تحصیل‌ به این نتیجه رسیدید که علاقمند به ادامه‌ تحصیل برای دکترا نیستید، تقریبا در تمام دانشگاه‌ ها می‌توانید درخواست مدرک کارشناسی ارشد نمایید و فارغ ‌التحصیل شوید. حتی بسیاری از دانشگاه‌ها به شما اجازه می‌دهند که مدرک کارشناسی‌ ارشد را در حین دکترا دریافت کنید و هم‌چنان به تحصیل خود ادامه دهید.

آزمون های لازم برای گرفتن پذیرش

1- آزمون های زبان انگلیسی ( English Language Tests ) :

آزمون جی آر ای عمومی ( GRE General )

آزمون جی آر ای موضوعی ( GRE Subject )

آزمون جی مت ( GMAT )

آزمون تافل ( TOEFL )

آزمون آیلتس ( IELTS )

آزمون تی اس ای ( TSE )

آزمون ام کَت ( MCAT )

آزمون اس ای تی ( SAT )

آزمون ام سی اچ ای ( MCHE-MSRT )

آزمون ال ست ( LSAT )

2- آزمون های زبان فرانسه ( French Language Tests ) :

آزمون دلف ( DELF / DALF )

آزمون تی سی اف ( TCF / TCFQ )

آزمون تی ای اف ( TEF / TEFAQ )

آزمون تی اف آی ( TFI )

3- آزمون های زبان آلمانی ( German Language Tests ) :

آزمون های سطح آ ( Level A )

آزمون های سطح بی ( Level B )

آزمون های سطح سی ( Level C )

4- آزمون های زبان ترکی استانبولی ( Turkish Language Tests ) :

آزمون تومر ( TOMMER )

آزمون الس ( ALES )

5- آزمون های علوم پزشکی ( Medical Science Tests ) :

آزمون یو اس ام ال ای ( USMLE )

آزمون ام سی سی ای ای ( MCCEE , MCCQE )

آزمون ام سی کیو ( MCQ )

آزمون پی لب ( PLAB )

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

بازدید : 5
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 زمان : 19:27

1- انتخاب کشور، شهر و دانشگاه

2- تماس با اساتید

3- ترجمه مدارک تحصیلی و سایر مدارک

4- پرکردن تقاضانامه دانشگاه (Application form)

5- پرداخت هزینه دانشگاه (Application fee)

6- ارسال مدارک به دانشگاه

7- انتخاب کشور، شهر و دانشگاه

در انتخاب دانشگاه باید به نکات زیر دقت لازم مبذول داشت:

1- اعتبار دانشگاه

2- هزینه دانشگاه

3- امکان گرفتن کمک مالی

4-کشور تحصیل

5- شهر تحصیل

6- هزینه تحصیل

7- فضای اجتماعی

8- آینده کاری

9- امکان اقامت

بعضی سایت های اطلاع رسانی مانند www.topuniversity.com اعتبار و رتبه دانشگاههای مختلف را اعلام می کنند. باید دقت کرد که رتبه علمی جهانی دانشگاه در مقایسه با شهر محل تحصیل از اهمیت کمتری برخوردار است و مثلا کشور فنلاند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیلات رایگان دارد که می تواند مطلوب باشد.

گرفتن کمک مالی از دانشگاه به شکل بورس یا انجام کار (آموزش یا پژوهش) موجب خنثی شدن هزینه دانشگاه می شود که البته این امکان در همه دانشگاه ها وجود ندارد. مثلا در کشور سوئد، تحصیل در مقطع دکتری شغل محسوب شده و حقوق خوبی دارد و نیز در امریکا امکان دریافت کمک مالی بالاست اگر چه مبلغ زیادی نیست.

نکته قابل توجه در بخش تماس با اساتید آن است که پذیرش از دانشگاه های با فاند (بورس وکمک)، اکثرا از طریق اساتید دانشگاهی ایران که با اساتید خارج در ارتباط هستند، حاصل شده و احتمال گرفتن فاند از طریق ایمیل نگاری صرف، کمتر است.

دریافت مدرک تحصیلی از دانشگاه :

برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری نیاز به ارائه دانشنامه رسمی فارغ التحصیلی بوده که با توجه به شرایط دانشگاهی، زمان دریافت آن پس از فارغ التحصیلی متفاوت است. اگر در زمان اپلای هنوز دانشجو هستید می توان با ریزنمرات تحصیلی رسمی که قابل ترجمه می باشد، اقدام به اپلای کرد و هنگام ثبت نام مدرک دانشنامه ارائه داد.برای آقایانی که گواهی اشتغال به تحصیلی که در آن شماره نامه معافیت ذکر شده باشد را داشته باشند می توانند دانشنامه و ریزنمرات رسمی را تحویل بگیرند. مراحل دریافت ریزنمرات و دانشنامه متناسب با نوع دانشگاه و مدرک متفاوت است.

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

بازدید : 5
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 زمان : 19:27

مدارک مورد نیاز برای اقدام به گرفتن پذیرش از دانشگاه (Statement of Purpose):

1- مدرک بین المللی زبان انگلیسی TOFEL : IELTS

2- آزمون GRE General برای دانشگاه های امریکا و برخی از دانشگاه های کانادا و سایر کشورها

3- آزمون GRE Subject برای برخی رشته ها مثل فیزیک، زیست و…

4- آزمون GMAT برای رشته مدیریت

5- مدارک تحصیلی (دانشنامه) : کارشناسی برای اپلای ارشد یا دکترای پیوسته و ارشد برای دکترا

6- رزومه

7- مقالات علمی و کتاب (برای داشتن امتیاز بیشتر)

8- ریزنمرات تحصیلی (Official Tronscript) :اگر دانشجوی سال آخر باشد ریزنمرات رسمی تا آخرین نمره ترم جاری

9- توصیه نامه اساتید (Letter of Recommendation)

10- انگیزه نامه(Motivated)

زمان مناسب برای درخواست پذیرش:

معمولا دانشگاه ها در یکسال، دو نوبت پذیرش دارند، پاییز fall، بهار spring، که بسته به کشور و دانشگاهdeadline های مختلفی دارند. تفاوت اصلی این دو در مقدار احتمال بیشتر دریافت کمک هزینه (TA/RA) است.

یک نکته مهم: اگر نیاز به ارائه آزمون GRE General باشد، از آنجایی که نتایج این آزمون بلافاصله پس از برگزاری اعلام نمی شوند و معمولا پس از چند هفته میتواند به دانشگاه مورد نظر ارسال شود، لذا توصیه می شود که پیش از آبان ماه سال جاری (میلادی) گذرانده شود. اگرچه Deadline های دانشگاه ها متفاوت هستند ولی اکثریت دانشگاه های کانادا و امریکا، ۶-۹ ماه قبل از شروع ترم، مدارک مورد نظر را درخواست میکنند. به عنوان مثال ، دانشگاه های امریکا برای شروع تحصیل در پاییز سال آینده میلادی، مدارک را در دسامبر سال جاری یا ژانویه سال آینده درخواست می کنند.

توجه : اگر در زمان ارسال مدارک دانشجو هستید دانشگاه این امکان را می دهد که در زمان شروع تحصیل یا پس از شروع، مدرک گواهی پایان دوره تحصیلی از مقطع قبلی را به واحد ثبت نام دانشگاه ارائه دهید و در نتیجه در زمان ارسال مدارک نیاز به فارغ التحصیلی نیست.

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

بازدید : 5
شنبه 28 ارديبهشت 1398 زمان : 18:11

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

شکل پروپوزال بنا بر هدفی که از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می تواند قدری متغیر باشد. اما شکل بندی بنیادین آن، همواره باید شامل عنوان بندی های مشابه و بخش های زیر باشد:

۱- موضوع تحقیق ( Project Title )

ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق خود را ذکر کنید. برای مثال:

Project Title: Women Role in Southeast Thailand

۲- توضیح موضوع و اهمیت آن (Importance and Statement of Topic)

در این بخش می بایست جوانب موضوع، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی را توضیح دهید. روشن کنید چرا این موضوع باید برای استاد راهنمای بالقوه ی شما جذاب باشد؟ چه مشکل یا مساله ی جدیدی را می خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟

۳- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط (Review of Literature and Relevant Topics)

زیر این عنوان، باید توضیح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذکر پژوهش هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته های آن ها را تکمیل کنید، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد کنید. این قسمت باید به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که موضوع پژوهش است را دارید. بیشترین استفاده از منابع تحقیق (که در قسمت آخر می آیند)، چه کتاب باشند چه مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگر، در این قسمت انجام می شود.

۴- اهداف و فرضیه ها (Aims and Hypothesizes)

در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟ به کدام سمت حرکت می کنید؟ و فکر می کنید به کجا خواهید رسید؟ چه گزاره هایی را ممکن است رد یا اثبات کنید؟ باز هم توضیح دهید پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت.

۵- روش ها و ابزار های تحقیق (Methodology)

در این قسمت توضیح دهید که در انجام پروژه از چه روش های علمی سود خواهید برد و چه ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق به خدمت خواهید گرفت. این ها می بایست روش های استاندارد تحقیق باشند که در مورد خاص تحقیق شما کاربرد دارند.

۶- منابع (References)

فهرستی از منابعی که در نوشتن پروپوزال از آن ها استفاده کرده اید، پایه ی مطالعات قبلی شما هستند یا اینکه فکر می کنید از آن ها استفاده خواهید کرد را الفبایی و منظم کنید و در این بخش بیاورید. رفرنس دهی می بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

نکات مهم

۱- پروپوزال را با موضوع شروع نکنید، بلکه عنوانی مانند مثال زیر را در روی جلد بیاورید و بعد متن پروپوزال را بنویسید:

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia

Presented By : Maryam Mobini

۲- این نکات را در مورد انتخاب و نگارش تیتر پروژه رعایت کنید:

الف) سعی کنید موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل کردن عنوان تحقیق خودداری کنید!

ب) عنوان پروژه را به صورت خلاصه ای فشرده از آن چه در ذهن دارید در نظر بگیرید. سعی کنید با همان یک جمله عنوان پروژه بتوانید چارچوب کلی تحقیق و هدف هایتان را به خواننده منتقل کنید. عنوان کار شما باید کاملاً مشخص کند که شما می خواهید چه چیز را و در چه شرایطی مطالعه کنید.

پ) در جمله بندی عنوان پروژه دقت کنید تا چیدمان آن طوری باشد که آن چه اصل موضوع تحقیق شماست از فرع آن قابل تشخیص باشد. به این دو مثال دقت کنید:

Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

Music Style Preferences of Red-haired Musicians

در این جا هر دو جمله ظاهراً یک مفهوم را منتقل می کنند: ”سلیقه موزیسین های مو قرمز در انتخاب سبک موسیقی” . اما عملاً تفاوتی بین این دو وجود دارد و آن هم این است که در جمله اول، تعبیر خواننده این است که توجه بیشتر ما به موزیسین های مو قرمز است و ما اول موزیسین های مو قرمز را بررسی می کنیم و بعد به سلیقه موسیقیایی آن ها می پردازیم. اما در جمله دوم بر عکس، اولویت به سبک های موسیقی و سلیقه موسیقیایی داده شده و موزیسین های مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعی کنید کلمات اضافی را از عنوان پروژه حذف کنید. دو مثال زیر در واقع یکی هستند، اما شماره ۲ مقبولیت بیشتری دارد:

The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

Changes and Development in Southeast Asia

ث) در هنگام انتخاب موضوع توجه کنید که موضوع تحقیق شما باید برای کسی که پروپوزال را بررسی می کند جذاب باشد و استفاده از بودجه ی دولتی جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. به عنوان مثال اگر موضوع تحقیق شما در مورد ایران باشد، برای دولت مالزی سرمایه گذاری روی شما به عنوان دانشجو هیچ گونه توجیهی ندارد. پس سعی کنید موضوعی انتخاب کنید که در مورد مسائل کلی یا در زمینه ی مسائل مربوط به کشور مالزی باشد.

۳- در مورد

(۱)هدف هایی که از تحقیق دارید

(۲) دقت داشته باشید که ابژه ای (موضوع و دست مایه ای) که برای مطالعه انتخاب کرده اید (Objectives) ارتباط کامل داشته باشند و در نگارش پروپوزال سعی کنید که این رابطه را به خوبی نمایش دهید.

۴- در زمینه چگونگی انتخاب روش تحقیق نیز، وضع به همین ترتیب است. سعی کنید مناسب ترین، عملی ترین، علمی ترین و هم خوان ترین روش را برای پژوهش مورد نظرتان انتخاب کنید.

۵- پروپوزال را تمیز و با بخش بندی مناسب تحویل دهید. سعی کنید مرز بین عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روی یکروی کاغذ A4 تایپ کنید.

۶- حجم پروپوزال میبایست برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل ۵صفحه و برای دکتری حداقل ۸صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی کنید از منابع جدید و به روز (حداقل از سال ۲۰۰۰به بعد) استفاده نمایید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. هم چنین توجه بفرمایید فونت استاندارد برای متن پروپوزالTimes and New Romans با سایز ۱۲است.

۷- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال، مثل عریضه نویسی برای استاد راهنما و غیره، جداً خودداری کنید. از توضیح اضافه هم پرهیز کنید.

۸- در مورد نگارش انگلیسی، حتماً درباره متن پروپوزال با یک مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به خوبی می داند مشورت کنید. متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

۹- پروپوزال را جدی بگیرید! سنجش علمی شما در واقع فقط از طریق پروپوزال میسر است. پس تمام تلاش و دانش خود را برای تنظیم آن به کار بگیرید.

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/b3jw6y

بازدید : 4
شنبه 28 ارديبهشت 1398 زمان : 18:10

بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران تازه کار، درک درستی از معنای کارکرد و اهمیت پروپوزال پژوهشی ندارند. کیفیت پژوهش، نسبت مستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد. پروپوزال بد حتی اگر به تصویب هم برسد، پروژه را خراب می کند. پروپوزال خوب، برعکس نه تنها موفقیت پروژه را نوید میدهد، بلکه کمیته پروژه را نیز در به رسمیت شناختن شما به عنوان پژوهشگری توانا تحت تأثیر قرار میدهد. هدف از پروپزال پژوهشی آن است که دیگران باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشی ارزشمندی را در سر دارید و شایسته انجام آن هستید و برنامه کاری مناسبی برای تکمیل آن دارید. اصولاً هر پروپوزال پژوهشی باید همه عناصر کلیدی مندرج در فرآیند پژوهشی را داشته باشد و اطلاعاتی کافی را به خواننده بدهد تا بتواند به ارزیابی پژوهش پیشنهادی بپردازد.

همه پروپوزال های پژوهشی، صرف نظر از حوزه پژوهش و روشی که برای انجام آن بر میگزینند، باید به سه پرسش زیر پاسخ دهند:

۱- آنچه که میخواهید انجام دهید، چیست؟

۲- چرا میخواهید آن را انجام دهید؟

۳- چگونه آن را انجام خواهید داد؟

پروپوزال باید حاوی اطلاعاتی باشد که خوانندگانش متقاعد شوند که شما ایده پژوهشی مهمی در سر دارید، دریافت درستی از ادبیات موضوع و مباحث مهم مربوط به آن دارید و در نهایت آن که روش شما روشی معتبر است.

کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه پیشنهادی، بلکه به چگونگی نگارش پروپوزال شما بستگی دارد. این خطر وجود دارد که یک پروژه پژوهشی خوب به دلیل آنکه پروپوزال آن نگارش خوبی ندارد، رد شود. از این رو، به صلاح است که نگارش شما منسجم، روشن و برانگیزاننده باشد. هدف از این موضوع، تمرکز شیوه نگارشی پروپوزال است و نه نحوه بسط ایده های پژوهشی.

عنوان

عنوان پژوهشی باید مختصر و توصیفگر باشد. برای مثال می توان عبارت “پژوهشی درباره …” را به کار نبرد. عنوان ها اغلب بر حسب کارکرد پژوهش بیان می شوند، زیرا چنین عنوان هایی به روشنی نشان دهنده متغیرهای مستقل و وابسته هستند. با وجود این، در صورت امکان، عنوانی روشنگر و جذاب انتخاب کنید. یک عنوان خوب نه تنها توجه خواننده را جلب می کند، بلکه باعث می شود او جهت گیری مثبتی به پروپوزال پیدا کند.

چکیده

چکیده خلاصه کوتاهی از کل پروپوزال است که نباید بیش از حدود ۳۰۰کلمه باشد. چکیده باید شامل بیان مسئله، ضرورت پژوهش، فرضیه (در صورت وجود)، روش و یافته های اصلی پژوهش باشد. توصیف روش می تواند شامل طراحی، روال کار، نمونه گیری و ابزار مورد استفاده باشد.

مقدمه

هدف اصلی از نگارش مقدمه، ایجاد پیشینه یا بستر لازم برای مسئله پژوهشی شماست. چگونگی صورت بندی مسئله پژوهش، شاید بزرگ ترین مشکل نگارش پروپوزال باشد. اگر مسئله پژوهش در بستر ادبیاتی عام و پریشان شکل گرفته باشد، در آن صورت بی مایه و غیرجالب می نماید، اما اگر همان مسئله در بستر حوزه پژوهشی بسیار دقیق و روزآمدی جای گرفته باشد، آنگاه اهمیتش آشکار خواهد شد.

متاسفانه قانون خاصی برای چگونگی نگارش پاراگراف آغازین که هم جالب و هم روشنگر باشد، وجود ندارد. این امرتا حدود زیادی به خلاقیت شما و عمق درکی که از جوانب مسئله دارید بستگی دارد، و اینکه تا چه حدی می توانید به نحوی روشن، به مسئله پژوهش بیندیشید.

با وجود این، بکوشید نخست مسئله پژوهش خود را یا بر بستری از حوزه های داغ و امروزی جای دهید یا بر حوزه های قدیمی تر که هنوز زنده و مورد توجه هستند بنا کنید.

دوم آن که لازم است پیشینه تاریخی مختصر اما درخوری ارائه دهید. سوم آن که، بستری امروزین فراهم آورید چنان که در چنین بستری، مسئله پژوهش پیشنهادی شما جایگاهی محوری پیدا کند و در نهایت باید بازیگران کلیدی را شناسایی کنید و به مربوط ترین و نمایاننده ترین موارد و مطالب منتشر شده اشاره کنید. خلاصه آن که بکوشید مسئله پژوهشتان را تا حد امکان برجسته سازید و در عین حال اهمیتش را توضیح دهید.

مقدمه معمولاً با عبارتی کلی درباره حوزه مسئله پژوهش و تمرکز بر مسئله ای خاص آغاز می شود. به دنبال آن نیز توجیه یا دلیل منطقی پرداختن به چنین مطالعه ای می آید. مقدمه معمولاً موارد زیر را در بر می گیرد:

۱- بیان مسئله پژوهش، که اغلب با عنوان هدف از پژوهش نیز نام برده می شود.

۲- فراهم آوردن بستر وآرایش صحنه برای مسئله پژوهشتان، به نحوی که ضرورت و اهمیت آن را نشان دهد.

۳- ارائه دلیل منطقی مطالعه پیشنهادی و نشان دادن چرایی ارزشمندی انجام آن.

۴- شرح مختصر مباحث عمده و مسائل فرعی که پژوهشی به آنها می پردازد.

۵- شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته آزمایش یا مشخص کردن پدیده ای که می خواهید مطالعه کنید.

۶- بیان فرضیه یا نظریه (اگر وجود دارد). در پژوهش های اکتشافی یا پدیدار شناختی، نیازی به داشتن فرضیه نیست (لطفاً فرضیه را با گمانه های آماری بی اهمیت اشتباه نگیرید).

۷- تعیین حدود یا مرزهای پژوهش پیشنهادی برای رسیدن به تمرکزی روشن.

۸- ارائه تعاریفی از مفاهیم کلیدی (این مورد اختیاری است).

مرور ادبیات پژوهش

گاهی مرور ادبیات پژوهش در بخش مقدمه جای می گیرد. با وجود این، بیشتر تصمیم گیران و تصویب کنندگان پروپوزال ها ترجیح می دهند بخش جداگانه ای به این امر اختصاص یابد که در آن، مروری کلی بر ادبیات پژوهش انجام شده باشد. مرور ادبیات پژوهش کارکردهای مهمی دارد از جمله:

۱- این اطمینان را فراهم می آورد که شما آن چه را که پیش از این گفته شده است، تکرار نخواهید کرد.

۲- به کسانی که شالوده پژوهش شما را بنیان نهاده اند، اعتبار می بخشید.

۳- دانش شما را پیرامون مسئله پژوهشی، نشان می دهد.

۴- درک شما را از مباحث پژوهشی و نظری مربوط به مسئله پژوهش نشان می دهد.

۵- توانایی شما را در ارزیابی انتقادی اطلاعات ادبیات مربوط به موضوع، آشکار می کند.

۶- توانایی شما را در ترکیب و سنتز ادبیات موجود نشان می دهد.

۷- دریافت های نظری جدید به دست می دهد یا الگوی جدید ارائه می کند که همان چهارچوب مفهومی پژوهشتان است.

۸- خواننده پروپوزال را متقاعد می کند که پژوهش، پیشنهادی در غنی سازی ادبیات موضوع مشارکتی مهم و بنیادی خواهد داشت (یعنی مشکل نظری مهمی را حل یا شکاف بزرگی را در ادبیات مورد نظر پر می کند).

بیشتر پژوهشگران تازه کار در مرور ادبیات تحقیق، دچار این مشکلات هستند:

۱- فقدان سامان و ساختار

۲- فقدان تمرکز، وحدت و انسجام

۳- تکراری بودن

۴- کوتاهی در ذکر مقالات و آثار پر نفوذ

۵- ناتوانی در همراهی با پیشرفت های جدید

۶- ناتوانی در ارزیابی انتقادی مقالات و آثار ذکر شده

۷- ذکر منابع نامربوط و نامعتبر

۸- وابستگی بیش از حد به منابع دست دوم

در صورت وجود هر یک از نقایص بالا در پروپوزال، بعدها با مشکل مواجه خواهید شد.

راه های گوناگون برای تنظیم ادبیات پژوهش وجود دارد. برای آن که مرور ادبیات پژوهشتان نظم و انسجام یابد، از تیترهای فرعی استفاده کنید. برای مثال، پس از اشاره به اهمیت حوزه پژوهشیتان و وضیعت کنونی پیشرفت های این حوزه، می توانید زیر بخش های متعددی را به مباحث مرتبط اختصاص دهید. از جمله: الگوهای نظری، ابزار اندازه گیری، تفاوت های فرهنگی و جنسیتی و غیره.

به خاطر داشتن این نکته سودمند است که شما می خواهید داستانی برای مخاطبانی نقل کنید. بکوشید این داستان را به گونه ای برانگیزاننده و درگیرکننده نقل کنید، حوصله آنان را سر نبرید، زیرا ممکن است منجر به رد پروپوزال احتمالاً ارزشمند شما شود. (فراموش نکنید که ارزیابان پروپزال ما نیز به هر حال انسان هستند).

روش

بخش روش بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که شما چگونه به مسائل پژوهش می پردازید. این بخش نشان دهنده برنامه کاری شماست و فعالیت های ضروری برای کامل شدن پروژه را شرح می دهد.

اصل راهنمای نگارش بخش روش این است که باید در بردارنده اطلاعات کافی باشد تا خواننده بتواند تعیین کند که آیا روش شما معتبر است یا نه. حتی برخی می گویند که پروپوزال خوب باید واجد چنان جزئیاتی باشد که پژوهشگر صلاحیت دار دیگری نیز بتواند آن پروژه را به انجام برساند.

لازم است نشان دهید که از روش های جایگزین نیز شناختی کافی دارید، و بر اساس این شناخت به گونه ای از روش خود دفاع کنید که گویی مناسب ترین و معتبرترین راه پرداختن به مسئله پژوهشی است.

لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است روش پژوهش کیفی بهترین پاسخ را به مسئله پژوهشیتان بدهد. اما از آن جا که جریان غالب پژوهشگری هنوز هم علیه پژوهش های کیفی به ویژه انواع پدیدار شناختی آن دچار پیش داوری است، لازم است که روش کیفیتان را به خوبی توجیه کنید. علاوه بر این چون تحلیل کیفی ملاک ها و رسوم چندان تثبیت شده و پذیرفته شده ای ندارد، بخش روش پروپزال شما باید بسیار پرداخته تر و پخته تر از آن چه که در سنت پژوهش های کمی است، باشد.

مهم تر آن که، فرآیند گردآوری داده ها در پژوهش های کیفی در مقایسه با پژوهش های کمی تأثیر بسیار بیشتری بر نتایج پژوهش می گذارد. به همین دلیل توصیف چگونگی جمع آوری و تحلیل داده ها، توجه و دقت بسیاری می طلبد (شیوه نگارش بخش روش برای پژوهش های کیفی، موضوعی است در خور فرصتی دیگر).

اما بخش روش در پژوهش های کمی عموماً باید دارای بخش های زیر باشد:

۱- طراحی- آیا روش شما مطالعه ای پرسشنامه ای است یا تجربه ای آزمایشگاهی؟ کدام گزینه را برمی گزینید؟

۲- سوژه ها یا نمونه ها– چه کسانی در بررسی شما مشارکت می کنند؟ از چه نوع نمونه گیری استفاده می کنید؟

۳- ابزار– چه نوع ابزار اندازه گیری یا پرسشنامه را بکار می برید؟ آیا آ ن ها را انتخاب می کنید؟ آیا آن ها معتبر و قابل اعتماد هستند؟

۴- روال بررسی– چه برنامه ای برای انجام بررسیتان دارید؟ چه فعالیت هایی خواهید کرد؟ چقدر طول خواهد کشید؟

نتایج

روشن است که در مرحله پروپوزال، نتیجه ای نمی توانید داشته باشید. اما لازم است که تصویری از نوع داده هایی که می خواهید گرد آورید، و شیوه های آمارگیری که به کار خواهید برد داشته باشید تا بتوانید به مسئله پژوهش پاسخ دهید یا فرضیه تان را به محک آزمایش درآورید.

برآورد زمان و هزینه

ملاک ها و معیارهای چندان دقیقی برای تعیین زمان و هزینه مورد نیاز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد. اما یک اصل مهم در این زمینه وجود دارد و آن این است که زمان و هزینه پیشنهادی تا حد امکان باید با ذکر جزئیات و زیربخش های متناسب با کل پژوهش ذکر شود. به عنوان مثال می توان کل پژوهش را به سه یا چهار مرحله تقسیم کرد، بدین گونه: مرحله اول: تعیین جامعه آماری و نمونه ها، مرحله دوم : تنظیم پرسشنامه (یا آماده سازی لوازم آزمایش)،

مرحله سوم : پیمایش، مرحله چهارم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری. به نسبت حجم جامعه آماری و تعداد همکاران طرح می توان زمانی را به هر یک از این مراحل اختصاص داد و آن را در جدولی که امکان مقایسه آسان مراحل در آن وجود دارد تنظیم کرد. برای ارائه بودجه پیشنهادی نیز می توان یا بر اساس الگوی مرحله ای اقدام کرد یا بر اساس میزان کاری که مجری یا مجریان طرح بر حسب نفر/ساعت انجام خواهند داد. بهتر است در هر دو حالت، هزینه های جنبی از قبیل سفر، تجهیزات و غیره نیز به صورت جداگانه ذکر شود.

مذاکره

پس از پایان نگارش پروپوزال و ارائه آن به هیأت تصمیم گیرنده، بهتر است مذاکره های حضوری نیز با آنان برای توجیه و دفاع از پروپوزال انجام شود. بسیار مهم است که خوانندگان شما متقاعد شوند که پژوهش تأثیر بالقوه مهمی بر پیشرفت های آن حوزه پژوهش خواهد داشت. لازم است حس اشتیاق و اطمینان خود را بدون بزرگنمایی مزیت های پروپوزال، منتقل کنید. به همین دلیل نیز باید به محدودیت ها و ضعف های پژوهش پیشنهادی اشاره کنید که البته به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

خطاهای رایج در پروپوزال نویسی

۱- ناتوانی در ارائه بستری مناسب برای تنظیم مسئله پژوهش.

۲- ضعف در تعیین شرایط محدود کننده پژوهش.

۳- ضعف در ذکر منابع راهنما.

۴- ناتوانی در ارائه درست نحوه مشارکت نظری و تجربی دیگر پژوهشگران.

۵- ضعف در تمرکز بر مسئله پژوهش.

۶- ضعف در پردازش استدلال هایی منسجم و متقاعد کننده برای پژوهش پیشنهادی.

۷- طولانی کردن موضوعات کم اهمیت و ایجاز موضوعات مهم .

۸- این شاخ و آن شاخ پریدن– سرک کشیدن به هر جا بدون جهت گیری خاص.

۹- خطاهای متعدد در نقل قول ها و ارجاعات نادرست.

۱۰- کوتاهی یا بلندی بیش از حد.

۱۱- نگارش شلخته و بی سامان

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

منبع: http://tiny.cc/b3jw6y

بازدید : 9
شنبه 28 ارديبهشت 1398 زمان : 18:10

چه چیزی علم را از شبه علم، ضدعلم، و غیرعلم (مانند فلسفه) جدا می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید معیارهایی پیدا کنیم که بر سر آن‌ها به توافق برسیم، تا بعد بتوانیم بگوییم که چه چیزی علم است و چه چیزی علم نیست. به طور کلی با پنج معیار عمده می‌توانیم یک نظریه‌ی علمی را از نظریه‌ای غیرعلمی جدا کنیم. این معیارها عبارتند از:

آزمون پذیری عمومی: موضوعات، قوانین، تئوری‌ها و توضیحات علمی باید نزد عموم دانشمندان قابل آزمایش باشد. اگر نتوان قضایا و احکامی مانند توضیحات، قوانین، و تئوری‌های علمی را که ادعای علمی بودن دارند آزمایش کرد، صحت یا کذب آن‌ها را نیز نمی‌توان ثابت کرد. حتی روشی برای اثبات خطا یا واقع بودن آن‌ها نداریم. باید خاطر نشان ساخت که «آزمون پذیری» و «قابل آزمایش بودن» فرق دارد با این که «آزمایش شده است». مثلا پیش از سفر انسان به ماه این جمله «در سطح تاریک ماه کوه‌هایی وجود دارد» یک قضیه و حکم قابل آزمایش بود، گو این که در آن زمان امکان آزمایش آن وجود نداشت و هنوز آزمایش نشده بود. اما بعدها با پیشرفت پژوهش‌های فضایی این کار انجام شد.

علم برای آزمایش تئوری‌ها و فرضیه‌های ذهنی است و این که آیا این تئوری‌ها و فرضیه‌ها در علم خارج واقعیت دارند یا نه و اگر واقعیت دارند آیا دیگران هم با آن توافق دارند یا نه. بنابراین آزمون پذیری به توافق عمومی در مورد یک مسئله کمک می‌کند. بدین معنی که نیوتن با فرضیه‌ی جاذبه‌ی خود و ارائه‌ی شیوه‌هایی برای آزمایش نظریات خود به توافق عموم دانشمندان بر سر آن کمک کرد. همینطور لویی پاستور که وجود میکروارگانیسم‌ها را عامل عفونت می‌دانست، با آزمایش‌هایی که تکرار آن برای همه ممکن بود واقعیت داشتن تئوری ذهنی و شخصی خود (تئوری میکروبی) در عالم خارج را به همه نشان داد.

عینیت علوم نیز به همین معیار وابسته است. علم فارغ از تعصبات فرهنگی، شخصی و نژادی است، و هر کسی با شیوه‌ی مشاهده و آزمایش می‌تواند یک مسئله‌ی علمی را تأیید یا رد کند. روش علم روش تجربه و مشاهده‌ی همگانی است، نه تجربه‌ی شخصی و درونی. موضوعات علمی باید قابلیت تبادل بين افراد گوناگون داشته باشند و همه‌ی افراد به گونه‌ای یکسان آن‌ها را دریابند، و در مرحله‌ی بعد همه‌ی این افراد بتوانند آن‌ها را آزمایش کنند.

اعتبار: تنها آزمون پذیر بودن برای یک نظریه‌ی علمی کافی نیست. هر نظریه پس از آزمایش باید با واقعیت مطابقت و اعتبار داشته باشد، یا بیشترین احتمال نزدیکی با واقعیت را داشته باشد. آزمون پذیری نشان می‌دهد که می‌توان خطا یا درست بودن نظریه را تعیین کرد. اعتبار بر نتیجه‌ی این آزمون پذیری تاکید می‌ورزد. نتیجه‌ی آزمون پذیری اعتبار یا بی‌اعتباری یک نظریه را معین می‌کند. ادعاهای بسیاری قابل آزمایش هستند؛ ولی ما پس از آزمایش آن‌هایی را که واقعیت و اعتبار دارند می‌پذیریم و آن‌هایی را که صحت ندارند کنار می‌گذاریم.

روشنی و دقت: مفاهیم علمی باید روشن و دقیق و خالی از ابهام و رمز باشند. مفاهیمی مانند الکترون، وزن مخصوص، و جرم همگی تعریف دقیق و مشخصی دارند.

یکپارچگی و وحدت ساختاری: نظریه‌های علمی باید نظام یکپارچه و یک دستی داشته باشند و از تضاد عاری باشند. بنابراین مجموعه‌ای قضایای نامربوط و ناپیوسته و متضاد مشخصات نظریه‌ی علمی را ندارد. علم به شیوهی فرضی - استنتاجی (hypothetico - deductive) کار می‌کند. این شیوه شامل مراحل زیر است:

 • برخورد با یک مسئله؛
 • ابداع و اظهار یک فرضیه، نظریه، یا قانون که مسئله را توضیح می‌دهد و به حل آن می‌انجامد؛
 • استنتاج احکامی از (ب) که به حقایق قابل مشاهده اشاره دارند؛
 • آزمایش این احکام استنتاجی و تعيين صحیح یا خطا بودن آن‌ها.

با این شیوه سعی می‌کنیم تا به شبکه‌ای از قضایای متحد و منسجم برسیم، نه به یک سلسله اطلاعات صحیح اما متفرق و ناپیوسته. شاید تی. اچ. هاکسلی به همین نکته اشاره دارد که می‌گوید «علم عبارت است از عقل سلیمی که سازمان یافته است». فرق علم با معلومات عمومی یا سایر دانستنی‌ها و هر معرفت دیگر در همین جاست.

جامعیت و فراگیری: مسئله‌ی علمی باید حداکثر قدرت توضیحی را داشته باشد و چیزهایی را که نظریه‌های دیگر نمی‌توانند توضیح دهند، بیان کند. این فراگیری و جامعیت نه تنها باید توضیح دهنده‌ی احکام قبلی باشد، بلکه باید توضیح مسائل ناشناخته و جدید دیگری را هم در برگیرد. نظریه‌ی جاذبه‌ی نیوتن نه تنها سقوط سیبی از درخت را توصیف می‌کند، بلکه حرکات اجرام سماوی و قوانین جذر و مد را نیز روشن می‌سازد. باید یادآوری کرد که منظور از جامعیت علم، علم کنونی ماست که البته آخرین و نهایی‌ترین گزارش علمی از جهان برای حال یا آینده نخواهد بود. این فراگیری و جامعیت همیشه در حال افزایش است و پیوسته علم ما را به پدیده‌ها افزایش می‌دهد.

علم نه تنها با فرضیه‌ها و نظریات خود، بلکه با وسایل و ابزارهای متعدد به منظور آزمایش این فرضیه‌ها، امکاناتی فراتر از حواس انسانی در اختیار ما می‌گذارد. میکروسکپ، اسپکتروسکپ، تلسکوپ، و رادیو تلسکوپ و هزاران ابزار علمی دیگر حواس ما را تقویت می‌کند و ما را قادر می‌سازد به جهان‌های بسیار کوچک میکروارگانیسم‌ها و دنیای بی‌نهایت بزرگ و دور ستارگان و دنیای پنهان و نادیدنی ملکول‌ها راه یابیم و بدین ترتیب دانش خود در باب جهان را تکمیل کنیم و جامعیت و فراگیری بیشتری به آن بدهیم.

دیدگاه علمی با تلاش و کوشش مداوم همه‌ی دانشمندان با روش‌های فوق به دست می‌آید و حاصل صدها سال کار پیگیر فکری و عملی است.

نتیجه آن که اگر یک قانون، فرضیه، یا نظریه‌ی علمی با پنج معیار فوق هماهنگی داشته باشد می‌توان گفت علمی است، وگرنه غیرعلمی خواهد بود. وقتی می‌گوییم نظریه‌ای غیرعلمی است منظورمان این نیست که بی‌فایده، ناپسند و بی ارزش است، بلکه منظور این است که پنج معیار مربوط به علم را ندارد و در نتیجه خارج از دایره‌ی علم است.

منبع کتاب علم چیست؟ از دکتر محمدرضا توکلی‌صابری

روش های تماس

تلفن دفتر مرکزی-خطوط ویژه: 02144268545، 02144268537

پیامک: 50002357

شبکه های اجتماعی تلگرام – واتس اپ – ایمو: 09102340118

وب سایت: https://www.118daneshgah.com

ایمیل: info@118daneshgah.com

لینکدین: http://tiny.cc/o74xwy

تعداد صفحات : 4

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 46
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 22
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 27
 • بازدید ماه : 52
 • بازدید سال : 1099
 • بازدید کلی : 1604
 • کدهای اختصاصی